Algemene voorwaarden

 1. Persoonsgegevens gebruikt MHVS alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.
 2. Het aanleveren van een ingevuld “aanmeldformulier” danwel een mondelinge toezegging tot levering van fruit/kaas/worst/pakketten, wordt beschouwd als bindende overeenkomst.
 3. De overeenkomst tot levering van fruit/kaas/worst/pakketten kan op ieder moment worden opgezegd zonder in achtneming van een opzegtermijn.
 4. Aan het eind van iedere maand ontvangt u een factuur per e -mail voor de geleverde leveringen van die maand.
 5. Onze producten worden altijd als eerst geselecteerd op smaak. Het aanbod is afhankelijk van het marktaanbod. Mocht de inhoud van uw order veranderen, dan heeft dit te maken met de aanvoer van producten en de kwaliteit of smaak. Wij garanderen dat wij uw order met de grootst mogelijke zorg selecteren, verpakken en leveren.
 6. Alle verzendingen worden door MHVS in eigen beheer verricht, tenzij anders afgesproken. Wij leveren geen orders uit op zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen. Uw order wordt met 99% zekerheid op de afgesproken dag afgeleverd. Wanneer uw order niet op de afgesproken dag aankomt, ligt dit aan een piek in de werkzaamheden en zullen wij u hierover tijdig informeren. Wij vragen u hier uw begrip voor.
 7. MHVS bezorgt uitsluitend in Nederland.
 8. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en exclusief BTW. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
 9. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.
 10. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt MVHS er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 8 uur heeft gemeld (tel/fax/email). Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.
 11. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal MHVS u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan MVHS de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in verleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
  Belemmerende maatregelen van overheidswege
  - Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
  - Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
  - Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten    van worden betrokken.
 12. Klant cq. ontvanger dient zich er te allen tijde van bewust te zijn dat fruit/kaas/worst/pakketten een versproduct is, waar het weer/seizoen (temperatuur) een sterke invloed op heeft. MHVS kan dan ook geen garanties geven ten aanzien van de kwaliteit waarin het product uiteindelijk wordt geleverd bij de ontvanger.
 13. MHVS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. MVHS kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. MHVS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op
  deze site worden aangeboden.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

Wij schrijven en handelen met u in goede orde. Bij alle handelingen, communicatie of andere acties voortkomend uit onze overeenkomst, mag verwacht worden dat er professioneel en op vertrouwen gehandeld wordt door beide partijen.

Mocht u vagen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, telefoonnummer 0525-690357.

MHVS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54982898, HARDERWIJK.

© Markthandel Het Veluws Seizoen 2011 /